OPĆI UVJETI KUPNJE POVLAŠTENIH PARKIRALIŠNIH KARATA, KOMERCIJALNIH PARKIRALIŠNIH KARATA, NALJEPNICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I PLAĆANJA DNEVNIH PARKIRALIŠNIH KARATA PUTEM INTERNETA

1. OPĆE ODREDBE

Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking (dalje u tekstu: Zagrebparking) ovim uvjetima (dalje u tekstu: Opći uvjeti kupnje i plaćanja putem interneta) uređuje postupak kupnje povlaštenih parkirališnih karata (dalje u tekstu: PPK), pretplatnih „komercijalnih“ parkirališnih karata ( dalje u tekstu: KPK), naljepnica za osobe s invaliditetom (dalje u tekstu: IPPK) te plaćanje izdanih dnevnih parkirališnih karata ( dalje u tekstu: DPK) ponuđenih na internet stranici www.zagrebparking.hr pod ikonom za kupnju/plaćanje parkirališne karte.

Pri svakoj kupnji putem interneta kupac pristaje na ovdje navedene Opće uvjete kupnje i plaćanja putem interneta.

Kupac je svaka osoba koja preko vlastitog korisničkog računa ostvari kupnju barem jedne PPK, KPK ili IPPK odnosno koja izvrši plaćanje barem jedne DPK.

Posjetitelj internet stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije posjeti stranicu www.zagrebparking.hr te bez registracije razgledava ponudu proizvoda i usluga.

Registrirani korisnik je korisnik koji je uspješno prošao postupak registracije.

Vozilo je, sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni glasnika Grada Zagreba, broj 12/11 i 18/13) , osobni automobil i drugo motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozače ima najviše osam sjedala i kojega dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i dimenzije odgovaraju propisanim dimenzijama parkirališnih mjesta osobnog automobila.

Teretnim automobilima duljine veće od 5m, autobusima, priključnim vozilima i radnim strojevima dopušteno je parkiranje samo na posebnim parkiralištima i prometnim terminalima što su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom ( čl. 17. Odluke o uređenju prometa, Službeni glasnik Grada Zagreba broj 21/14).

Kupcu će sustav ponuditi kupnju one PPK na koju ostvaruje pravo sukladno Odluci i Pravilniku o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža (dalje u tekstu: Pravilnik) (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/14, 18/14, 23/14, 20/15, 23/15, 8/16 i 12/16) i za njega postoji mogućnost elektronske provjere usklađenosti upisanih podataka temeljem službenih evidencija MUP-a RH.

Kupcu će sustav ponuditi i kupnju KPK, neovisno o stavku 7. ovog članka.

Kupcu će sustav ponuditi i kupnju IPPK, neovisno o stavku 7. ovog članka, a sukladno točki 5. Općih uvjeta.

Kupcu će sustav ponuditi plaćanje DPK izdane sukladno Odluci i Pravilniku.

Sustav ne omogućuje kupnju dnevne parkirališne karte unaprijed, niti plaćanje DPK koje su prešle u status računa, odnosno za koje su već izdani računi.

2. POSTUPAK REGISTRACIJE

Posjetitelju internet stranice www.zagrebparking.hr će odabirom ikone za kupnju/plaćanje parkirališne karte biti ponuđena mogućnost registracije kao (budućeg) korisnika. Da bi se posjetitelj registrirao potrebno je u ponuđena polja upisati zatražene osobne podatke, te nakon toga izvršiti potvrdu ikonom „registracija“.

Nakon obavljene registracije posjetitelju dolazi potvrda e-mailom za aktivaciju korisničkog računa. Aktivacijom potvrde iz e-maila korisnik otvara vlastiti korisnički račun.

3. POSTUPAK KUPNJE POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE

Da bi registrirani korisnik prošao postupak autorizacije potrebno je unutar profila korisničkog računa u ponuđena polja upisati adresu prebivališta ili boravišta. Registrirani korisnik potom unosi u ponuđeno polje željenu registarsku oznaku vozila, nakon čega sustav provjerava usklađenost upisanih podataka sa službenim evidencijama MUP-a RH. Potvrdom usklađenosti registrirani korisnik zaprima autorizaciju za kupnju PPK za željenu registarsku oznaku vozila.

Zagrebparking zadržava pravo ponavljanja postupka autorizacije ukoliko je ista potrebna.

4. POSTUPAK KUPNJE KOMERCIJALNE PARKIRALIŠNE KARTE

Za kupnju komercijalne parkirališne karte potrebno je da registrirani korisnik u ponuđeno polje unese registarsku oznaku vozila, izabire vrstu i broj željenih KPK te izvrši potvrdu odabirom ikone „kupnja“.

5. POSTUPAK KUPNJE NALJEPNICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Da bi registrirani korisnik prošao postupak autorizacije potrebno je unutar korisničkog računa u ponuđena polja upisati podatke o osobi s invaliditetom, broj rješenja na temelju kojeg je izdan znak pristupačnosti, registarsku oznaku vozila te izdavatelja i broj osobne iskaznice.

Nakon unosa podataka o podnositelju zahtjeva potrebno je putem ePK portala poslati dokumentaciju na temelju koje će se odobriti autorizacija:

  • presliku važećeg znaka pristupačnosti
  • presliku rješenja na temelju kojeg je izdan znak pristupačnosti

Potvrdom usklađenosti registrirani korisnik zaprima autorizaciju za kupnju IPPK za željenu registarsku oznaku vozila.

Zagrebparking može odgoditi davanje autorizacije do 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva radi provjere vjerodostojnosti dokumentacije dostavljene uz zahtjev.

6. POSTUPAK PLAĆANJA DNEVNE PARKIRALIŠNE KARTE

Za plaćanje dnevne parkirališne karte, registrirani korisnik unosi u ponuđena polja broj izdane DPK te je nakon toga potrebno izvršiti potvrdu ikonom „kupnja“.

7. POSTUPAK KUPNJE/PLAĆANJA

Registrirani korisnik za svaku važeću autorizaciju, kupnju PPK može ostvariti s tog računa do 30 dana prije isteka važenja autorizacije. Ukoliko postupak kupnje nije proveden u cijelosti u roku od 15 minuta, sadržaj zahtjeva za kupnju PPK, KPK, IPPK i za plaćanje DPK će se obrisati, odnosno korisnik će se morati ponovno prijaviti pod svojim korisničkim računom kako bi ostvario kupnju.

Registriranom korisniku će se prilikom aktivacije zahtjeva za kupnju PPK ponuditi samo ona PPK na koju, temeljem Odluke i Pravilnika ima pravo.

Registriranom korisniku će se prilikom aktivacije zahtjeva za kupnju KPK ponuditi samo ona KPK koja je propisana Pravilnikom.

Registriranom korisniku će se prilikom aktivacije zahtjeva za plaćanje DPK ponuditi samo ona DPK koja postoji u informacijskom sustavu Zagrebparkinga, a izdana je temeljem Odluke i Pravilnika.

Kupljena PPK i KPK vrijede za razdoblje za koje su zatražene. Može se kupiti više PPK/KPK za razdoblja unaprijed, ali najduže za vremensko razdoblje od 12 mjeseci unaprijed. Sustav ne dozvoljava kupnju PPK/KPK za razdoblje koje je vremenski prije razdoblja za koje je već ostvarena kupnja PPK/KPK. Dakle, ukoliko je kupljena PPK/KPK unaprijed za siječanj i ožujak iste godine, pa korisnik naknadno želi kupiti PPK/KPK za veljaču te iste godine, takvu kupnju može ostvariti isključivo na blagajni Zagrebparkinga. Kupljena IPPK vrijedi za vremensko razdoblje od 12 mjeseci, ali ne duže od roka do kojega vrijedi znak pristupačnosti.

Ukoliko sustav za kupnju parkirališne karte putem interneta ne dozvoli kupnju PPK, KPK, IPPK, odnosno plaćanje DPK, korisnik se upućuje na blagajnu Zagrebparkinga gdje će moći ostvariti takvu kupnju/uplatu ukoliko zadovoljava propisane uvjete.

Postupak kupnje PPK, KPK, IPPK te plaćanje DPK putem interneta u cijelosti je opisan na internet stanici www.zagrebparking.hr.

8. NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje PPK, KPK, IPPK i DPK putem interneta moguće je isključivo bankovnim karticama.

9. ZAŠTITA, PRIVATNOST I SIGURNOST PODATAKA

Osobni podaci iz zahtijevane kupnje prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu s odredbama važećih zakona u RH i isključivo u svrhu propisanu ovim Općim uvjetima. U slučaju kupnje na internet stanici www.zagrebparking.hr osobni podaci štite se sigurnom on-line vezom (SSL certifikatom).

Osobni podaci bit će korišteni isključivo u svrhu ostvarivanja prava na kupnju PPK, KPK, IPPK i plaćanje DPK te se u druge svrhe neće koristiti.

10. ČUVANJE I POHRANA ISPOSTAVLJENIH RAČUNA ZA KUPLJENE PPK, KPK, IPPK I PLAĆENU DPK

Ispostavljeni račun za kupljenu PPK, KPK, IPPK i plaćenu DPK dostavlja se registriranom korisniku putem e-maila te se pohranjuje na njegovom korisničkom računu pod nazivom „Moje kupnje“.

11. OSTALO

Zagrebparking ne jamči da će svi moduli kupnje na internet stranici www.zagrebparking.hr biti raspoloživi u svakom tenutku.

Ova usluga koju Zagrebparking pruža u okviru kupnje na internet stranici www.zagrebparking.hr ne uključuje troškove koje posjetitelji stranice snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranici. Zagrebparking nije odgovoran za troškove u elektronskom komunikacijskom prometu, internet prometu ili bilo koje druge troškove do kojih može doći, niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge internet kupnje.

Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške prilikom postupka kupnje, Kupac se može obratiti prijavom na e-mail infozgp@zgh.hr kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.

Eventualne sporove proizašle iz ovih odredbi rješavati će stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Zagrebparking zadržava pravo, bez prethodne najave, promijeniti ove Opće uvjete te sadržaj na internet stranici www.zagrebparking.hr o čemu će Korisnici biti obaviješteni na vrijeme i na odgovarajući način.

Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu s datumom njihove objave.

U Zagrebu, 1.12.2016. godine.